VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN FUGLESØEN

Navn, hjemsted          § 1.     Foreningens navn er: Antenneforeningen Fuglesøen.

og formål                     

§ 2.    Foreningens interesseområde:

Mågevej 1 - 16, Tranevej 2 - 36, Fasanvej 2 - 12, Svanevej 3 - 8, Ternevej 1 - 18, Hejrevej 1 - 16,

Ørnevej 1 -18, og Fuglesøvej 32 -46,

i alt 113 ejendomme.

 

§ 3.    Foreningens formål er at eje og drive fællesantenneanlæg for modtag­ning af radiofoni- og fjernsynsprogrammer

i det under § 2 nævnte om­råde i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser, fastsat af offentlige

myndigheder for sådanne anlæg.

 

§ 4.    Enhver, som er tilsluttet foreningens fællesantenneanlæg, skal være med­lem af foreningen.

Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, jævnfør § 2, kan forlange sig tilsluttet foreningens fællesantenneanlæg

mod at betale gældende tilslutningsafgift.

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutning­er, som er vedtaget af en generalforsamling,

kan af bestyrelsen eksklude­res af foreningen. Såfremt et medlem ekskluderes, skal medlemmet afbryde sin tilslutning

til anlægget. En eksklusion skal godkendes af den nær­mest følgende generalforsamling.

 

General-              § 5.   Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

forsamlingen                      

   A.   Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i april måned og indvarsles af bestyrelsen ved skriftlig

meddelelse senest 14 dage før.
 

Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende 8 punkfer:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbneår.

3. Aflæggelse af regnskab.

4. Fastsættelse af medlemsbidrag for det kommende år.

5. Eventuelle forslag.

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

 

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal med navns underskrift, tilstilles et bestyrelsesmedlem senest

10 dage før general­ forsamlingen finder sted.


 

B.    Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen

        fremsat skrift­lig begæring med angiven dagsorden fra 1/3 af medlemmerne, senest 14 dage efter, at en sådan begæring er 

        modtaget.

 

§ 6.    Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stem­meflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede

ordinære generalforsam­ling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemsbidrag kan

afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilsluttet husstand tælles for et medlem, og har således en stemme.

Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingerne.

Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et og kun et andet medlem. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten

straks efter dennes valg.

 

Ledelse                        § 7.     Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således:

I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, og i ulige år vælges 3 bestyrel­sesmedlemmer.

Valg finder sted første gang i 1988, således at de 2 kandidater, som far flest stemmer er valgt for 2 år, medens de

resterende er valgt for 1 år.

Ethvert medlem af foreningen er pligtig til at modtage valg for mindst 2 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og tilsynsførende.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, som er nødvendige for foreningens virksomhed.

Den til enhver tid værende bestyrelse er ansvarlig for, at teleinspektionen er underrettet om, hvem der tegner fællesantenneanlægget.

På hvert års ordinære generalforsamling vælges endvidere 2 suppleanter for bestyrelsen.

Endvidere vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant

Alle disse valg gælder for 1 år.

 

§ 8.    Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være

          formanden eller næstformanden.

Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.

Foreningen hæfterkun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke

foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

Regnskab og              § 9.    Foreningens regnskabsår er fra l. januar til 31. december. På hvert års

økonomi                                 ordinære generalforsamling fastsættesmedlemsbidraget for det kommende år af generalforsamlingen.

Kassereren sørger for rettidig opkrævning af medlemsbidraget.

Revision finder sted en gang årligt efter regnskabets afslutning.

Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisionen ønsker det.

 

Restancer                    § 10.  Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham påhvilende for­pligtelse til foreningens kasse, kan bestyrelsen

overgive sagen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet er plig­tig til at

betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling. ­

 

Tilslutnings-                § 11.  Foreningens tilslutningsafgift følger den til enhver tid gældende tilslut­ningspris til Tele Sønderjylland for

tilslutninger til bynettet i Vojens.

 

Almindelige                 § 12.  Fællesantenneanlægget, forstærker, hovedkabler og forgreningsdåser er foreningens ejendom, hvorfor

bestemmelser                       fremtidig vedligeholdelse påhviler forening­en.

Tilslutningskabler fra forgreningsdåser til brugssteder er den enkelte grundejers ejendom, og vedligeholdelse heraf påhviler

således grundeje­ren.

Såfremt et medlem fraflytter sin ejendom, kan medlemskabet overtages af den nye beboer under forudsætning af, at eventuelle

restancer til foreningen er indbetalt.

Ønsker et medlem at udtræde af foreningen, kan dette ske med 3 måneders varsel med virkning fra den førstkommende l. januar.

Udmeldelsen skal tilstilles bestyrelsen skriftligt. Ved udmeldelsen har medlemmet intet økonomisk krav mod foreningen.

 

§ 13. Vedligehold. Teknisk tilsyn.

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer et medlem, der skal forestå vedligeholdelsen af- og føre tilsyn

med fællesantenneanlægget.

Den tilsynsførende er, overfor den øvrige bestyrelse, ansvarlig for, at fæl­lesantenneanlægget vedligeholdes

på forsvarlig måde, og at der foretages tilsyn og kontrol på anlægget.

Den tilsynsførende modtager reklamationer fra brugerne over anlæggets funktion.

Den tilsynsførende indhenter tilbud fra firmaet på vedligeholdelse m.v. Tilbuddet, der antages, skal være

godkendt af den øvrige bestyrelse.

Den tilsynsførende fører kontrol med, at vedligehold sker som aftalt.

Efter beslutning af generalforsamlingen kan der ydes honorar til den tilsyns­førende.

 

§ 14   Ændringer og udvidelser.

Følgende ændringer og udvidelser af fællesantenneanlægget må kun bringes til udførelse

efter at være vedtaget af en generalforsamling:

1. Ombygning af anlægget.

2. Udvidelse af anlægget med flere TV - kanaler (programmer), hvis udvi­delsen kræver en ændring

    af anlægget eller betaling af yderligere Copy - Dan afgifter m.v.

3. Udvidelse af anlægget med abonnenter ud over et tidligere godkendt omfang.

4. Sammenlægning af anlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer eller anden antenneforening.

5. Etablering af fælles signalforsyning med fællesantenneanlæg tilhørende anden ejer eller anden antenneforening.

Der skal i indkaldelsen til generalforsamlingen være redegjort for forslaget, der skal optræde som et

selvstændigt pkt. på dagsordenen.

 

§ 15.  Anlægsudgift og udgifter til fornyelse.

Tilslutningsafgift og andre afgifter ud det over normale årlige medlems­bidrag skal ligesom medlemsbidraget

indbetales på foreningens postgiro­konto.

Bestyrelsen skal fra installationsfirmaet begære genparter af endelige målerapporter med bilag til levering

samtidig med, at målerapporterne indsendes til teleinspektionen.

 

Foreningens                § 16.  Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen

ophør                                       skal indgå i en anden forening.

Ophævelse af foreningen kan kun ske af en lovlig indvarslet generalfor­samling, hvor mindst 3/4 af medlemmerne

stemmer for ophævelsen.

Såfremt der ikke er fremmødt 3/4 af medlemmerne, skal ophævelsen af foreningen vedtages med 3/4 af de fremmødte

stemmeberettigede, og der skal i så fald senest 30 dage efter afholdes en ekstraordinær generalforsam­ling, som indvarsles

skriftlig med 8 dages varsel. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling med mindst 3/4 af de frem­mødte

stemmeberettigede vedtager, at foreningen skal ophøre, er dette gældende uanset antallet af fremmødte.


 

Fortolkning                 § 17.  Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.

 

Vedtægts-                   § 18.  Nærværende vedtægter kan kun ændres af en generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de fremmødte

ændringer                              stemmer for ændringen.

Ændringsforslag til vedtægterne skal i deres fulde ordlyd være anført iindkaldelsen til generalforsamlingen.

Et eksemplar af de til enhver tid gældende vedtægter skal tilstilles foreningens medlemmer.

 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 30. april 2001

Dirigent: Sign.       Johannes Hansen

Bestyrelse: Sign.   Ebbe Hansen

Kaj Frederiksen

John Skovgaard

Mogens Larsen

Knud Hansen

5